WhatsApp Image 2022-06-11 at 11.33.30 PM
about-us_section_01_1

بُرناباشگاه رشد نوجوان ایرانی

بُرنا آمده تا پلی باشد میان خانواده و مدرسه. مهربانی‌اش را از خانواده قرض گرفته و دانشش را از مدرسه. بُرنا برای ما چون نفس مادر گرم است و چون دستان پدر حامی. در بُرنا ما به رشد اندیشه شما می‌اندیشیم. بودن با شما، شنیدن حرف‌هایتان و یادگرفتن در کنار هم با شما را نیک غنیمت می‌شماریم و به این بیت از “حضرت حافظ” سخت اعتقاد داریم:‌

“آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت”

پس قدم‌هایتان بر چشم‌هایمان!

cloud_2

از زبان بُرناتین ها