هادی سلامی

استاد مدرسه کسب و کار

دکتری مدیریت صنعتی (مدیریت تولید و عملیات )، دانشگاه یزد

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (مدیریت تولید و عملیات )، دانشگاه تهران

دانش آموخته کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی

مدرس دوره های مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی