مونا ناصری

استاد مدرسه کسب و کار
هم بنیانگذار شتابدهنده بانا
سابقه مدیریت اجرایی شتابدهنده شریف
کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران